052, Leslie Glenn Damhus RWA, Bonnie Charlie, Graphite, watercolour, acrylic 190x140mm

052, Leslie Glenn Damhus RWA, Bonnie Charlie, Graphite, watercolour, acrylic 190x140mm